Aviso legal

A utilización da páxina web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación de todas as condicións e termos de uso incluídos no presente Aviso Legal.

Recoméndase aos Usuarios ler atentamente este Aviso Legal de forma periódica, xa que as condicións de uso da mesma, recollidas no mencionado Aviso, poden sufrir modificacións.

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L. se reserva a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso desta páxina. Calquera cambio neste sentido publicarase de forma visible na páxina web, indicando a data da última actualización na parte superior do documento. Se vostede continúa facendo uso dos servizos prestados na páxina web, unha vez modificadas as condicións de uso da mesma, entenderase que acepta as modificacións realizadas nas mesmas

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.

De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ponse no seu coñecemento que o titular do sitio web é SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L. con NIF B05381223, Edificio Igape, Complexo Administrativo de San Lázaro s/n 15703 – Santiago de Compostela, A Coruña, e teléfono 981 006 102. Rexistrada no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela: Folla SC-51305 Tomo 406 Folio 8 Inscrición 5.

OBRIGACIÓNS DO USUARIO

Obrigación de facer un uso correcto da páxina web

As condicións de acceso e uso desta páxina web están supeditadas á legalidade vixente e aos principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma quedando prohibido, con carácter xeral, calquera tipo de actuación en prexuízo de SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., e contraria ao presente Aviso Legal.

O usuario comprométese a utilizar este servizo sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a páxina web ou impedir a normal utilización da mesma por parte doutros usuarios.

Prohibicións

Queda prohibido o uso desta web con fins ilegais ou non autorizados, en concreto e sen carácter taxativo:

Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade, dereito á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.).
Realizar, usando os contidos desta web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas accesibles a través desta páxina web.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L.,e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

MARCAS REXISTRADAS

Todas as marcas, logotipos e anagramas mostrados neste sitio son propiedade de SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., ou de terceiras empresas. Queda expresamente prohibida a utilización, sen previo consentimento, de calquera elemento desta páxina web que sexa obxecto de protección de acordo coa lexislación vixente relativa a propiedade industrial. Especialmente, non poderán utilizarse marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións, logotipos, eslóganes ou calquera tipo de signo distintivo pertencente ao Titular.

RESPONSABILIDADE DOS CONTIDOS

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida ou ilexítima utilización da páxina web.

SOCIEDADE PARA Ou DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L. non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., resérvase o dereito para realizar cambios no sitio web sen aviso previo/previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño do portal. SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

A través da información publicada no portal de transparencia, SOCIEDADE PARA Ou DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

LEI APLICABLE

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

Política de Privacidade

Se quere coñecer a nosa política de privacidade ou de protección de datos lea atentamente a nosa POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

Política de Cookies

Se quere coñecer a nosa política de Cookies lea atentamente a nosa POLÍTICA DE COOKIES.